psy

KARŁY AZJATYCKIE I PSY POKREWNE

Systematyka przyjęta normalnie w kynologii mieści w poprzed­nich pięciu grupach wszystkie rasy psów. Od tej zasady uczyniłem odstępstwo, gdyż podział ten nie jest w pełni przekonywający i nie mogąc się z nim pogodzić wprowadziłem jeszcze szóstą grupę. Ba­dając bowiem pochodzenie szeregu ras karłowatych krótkogło-wych spotykamy się zwykle z uwagą, że przodkowie ich pojawiają się w Europie w okresie handlowej ekspansji państw kolonialnych tj. w okresie zdobywania nowych rynków na Dalekim Wschodzie i stamtąd też psy te zostały przywiezione. Poza tym do dnia dzi­siejszego utrzymały się one jako rasy rodzime na Wschodzie i dla­tego nie zasługuje na wiarę teoria, że psy te są potomkami psów o typie płochacza.
Wątpliwość tę pogłębia jeszcze okoliczność, że tylko psy długo­włose tego typu zalicza się do potomków Canis familiaris inter­medius Woldrich, a krótkowłosego reprezentanta tej rodziny pod­rzuca się do grupy pochodzącej od Canis familiaris Inostranzewi lub Canis familiaris decumanus. Niestety brak mi źródłowych in­formacji, które by pozwalały mi na uzasadnienie innej systema­tyki, lecz kierując się własnym wyczuciem wyłączyłem te rasy, które wydały mi się podrzuconymi do wspomnianych grup.
Jeśli nawet systematyka taka nie ma naukowych podstaw, a na­wet jest sprzeczna z dotychczasową, to sądzę jednak, że czytelnik nic na tym nie straci, gdy w książce nie mającej pretensji do nau­kowego uzasadnienia systematyki kynologii według pochodzenia ras znajdzie w jednym rozdziale te psy, które moim zdaniem mają wiele cech wspólnych.
Przypuszczam, że przodkiem tych ras tworzących dla mnie jedną grupę jest karzeł azjatycki o typie mopsowatym.

Polecane strony :

Copyright 2011